L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Modificació del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya

El 29 de Febrer del 2012 es va publicar en el DOGC, la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text de refós de la llei d’urbanisme , amb la qual es planteja un canvi per tal d'agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar així l'activitat econòmica i l’agilitat i la reestructuració de l’administració.

La Llei d'urbanisme tenia com a objectiu principal apostar per un desenvolupament urbanístic sostenible que fés compatible el dinamisme econòmic amb el respecte al medi ambient. Un principi que s'ha mantingut, essencialment, en les reformes legislatives posteriors fins a arribar a l'actual Text refós de la Llei d'urbanisme de 2010; tenint en compte que aquell text presentava certs aspectes susceptibles de millora, es va aprovar aquesta modificació del text de refós, on els punts més destacats són els següents:La modificació s'estructura de manera que es concentri en la legislació urbanística tot el procediment d'avaluació ambiental que fins ara es trobava dividit entre aquesta legislació i l'ambiental; també estableix mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del sòl, per tal de facilitar l'execució immediata, i escurça els terminis per a l'aprovació dels instruments de planejament urbanístic.

Així mateix, la mateixa modificació suprimeix l'obligació d'aprovar els projectes d'urbanització d'un sector durant el tràmit de planejament, eximeix, en alguns casos, de l'obligació que tenien els plans d'ordenació urbanística municipal de preveure una reserva addicional del 10% per a habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya, i també en el cas de modificacions de planejament urbanístic general que comportin un increment de l'aprofitament urbanístic, estableix un percentatge fix del 15% per a la cessió de sòl amb aprofitament, en comptes d'un que podia oscil·lar entre el 15 i el 20%.

Pel que fa a la simplificació dels tràmits, cal destacar la substitució de la llicència de primera ocupació per un règim de comunicació prèvia, acompanyada únicament per un certificat del facultatiu director que l’acrediti.

El Govern facilitarà que les persones amb llicències d'obres atorgades abans de l'entrada en vigor de la modificació que hagin quedat paralitzades per la crisi puguin continuar les obres sense haver de sol·licitar una altra llicència adaptada a la nova normativa tècnica. Això es permetrà en els casos en què es demostri que l'adaptació seria inviable econòmicament.

Notes legals Zoo Studio