L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Premis Fad 2012 d’arquitectura i interiorisme

El dia 11 de Maig de 2012 va sortir publicada la llista dels finalistes a la 54a edició dels premis FAD 2012 en les diferents categories d’arquitectura, interiorisme, intervencions efímeres i ciutat i paisatge.

Els premis FAD, un any més es consoliden com els premis més importants d’arquitectura a nivell peninsular, on hi participen les obres acabades i presentades durant l’any 2011 i consten amb un jurat presidit per Guillermo Vázquez consuegra i amb Marta Cervelló, Ignasi Forteza, Victoria Garriga, Inés Lobo, José Maria Sánchez García, Pere Serra i Cesc Solà com a vocals.

En aquesta llista formada per 36 finalistes d’entre les diferents categories, cal destacar que un quart de les obres finalistes estan realitzades en territori català (fins a 13), i amb un cartell d’arquitectes mundialment destacats i reconeguts com Eduardo Souto de Moura amb l’escola d’hosteleria i turisme de portoalegre i el complex la pallaresa de Santa Colomo de Gramanet, realitzat juntament amb Robert i Esteve Terrades; En Carlos Ferrater amb un edifici de vivendes a la ria de Bilbao; José Antonio Martínez Lapeña amb la remodelació de l’antic teatre del centre de cultura contemporània de Barcelona o Emilio Tuñón i Luis Mansilla amb el “Concello” de Lalín (Pontevedra).

La Exposició Dels treballs finalistes i seleccionats dels premis, juntament amb la mostra fotogràfica i maquetes, es podrà visitar entre el 27 de juny i 22 de setembre de 2012 a la sala d’exposicions del FAD, mentre que la festa de lliurament dels premis es realitzarà el dijous 12 de juliol a la filmoteca de Catalunya.

Més informació a www.arquinfad.org

Modificació del text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya

El 29 de Febrer del 2012 es va publicar en el DOGC, la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text de refós de la llei d’urbanisme , amb la qual es planteja un canvi per tal d'agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar així l'activitat econòmica i l’agilitat i la reestructuració de l’administració.

La Llei d'urbanisme tenia com a objectiu principal apostar per un desenvolupament urbanístic sostenible que fés compatible el dinamisme econòmic amb el respecte al medi ambient. Un principi que s'ha mantingut, essencialment, en les reformes legislatives posteriors fins a arribar a l'actual Text refós de la Llei d'urbanisme de 2010; tenint en compte que aquell text presentava certs aspectes susceptibles de millora, es va aprovar aquesta modificació del text de refós, on els punts més destacats són els següents:La modificació s'estructura de manera que es concentri en la legislació urbanística tot el procediment d'avaluació ambiental que fins ara es trobava dividit entre aquesta legislació i l'ambiental; també estableix mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del sòl, per tal de facilitar l'execució immediata, i escurça els terminis per a l'aprovació dels instruments de planejament urbanístic.

Així mateix, la mateixa modificació suprimeix l'obligació d'aprovar els projectes d'urbanització d'un sector durant el tràmit de planejament, eximeix, en alguns casos, de l'obligació que tenien els plans d'ordenació urbanística municipal de preveure una reserva addicional del 10% per a habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya, i també en el cas de modificacions de planejament urbanístic general que comportin un increment de l'aprofitament urbanístic, estableix un percentatge fix del 15% per a la cessió de sòl amb aprofitament, en comptes d'un que podia oscil·lar entre el 15 i el 20%.

Pel que fa a la simplificació dels tràmits, cal destacar la substitució de la llicència de primera ocupació per un règim de comunicació prèvia, acompanyada únicament per un certificat del facultatiu director que l’acrediti.

El Govern facilitarà que les persones amb llicències d'obres atorgades abans de l'entrada en vigor de la modificació que hagin quedat paralitzades per la crisi puguin continuar les obres sense haver de sol·licitar una altra llicència adaptada a la nova normativa tècnica. Això es permetrà en els casos en què es demostri que l'adaptació seria inviable econòmicament.

Declaració ambiental de productes de construcció EPD

Una demanda cada dia més extesa pels consumidors és poder disposar d’un estàndard de comparació entre els diferents productes de la construcció, on es tinguin en compte els aspectes ambientals més significatius de cada producte.

Les Declaracions Ambientals de Producte (Environmental Product Declaration EPD) es fonamenten en unes directrius ISO i s’han vingut desenvolupant durant els últims 10 anys en alguns països europeus com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia o Noruega, així com a EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les Declaracions Ambientals de Productes tenen com a finalitat aportar informació quantitativa i desglossada dels diferents impactes ambiental que pot ocasionar un producte al llarg del seu cicle de vida.

Són conegudes com “Eco-etiquetes tipus III“, i és per això que no defineixen uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns requisits mínims a complir, simplement informen. Es tracta d’analitzar el procés de fabricació d’un material o sistema en profunditat i de disposar d’aquesta informació en la presa de decisions de l’etapa de projecte i d’execució.

La informació continguda en una EPD es basa en la realització d’una avaluació global i multicriteri dels impactes mediambientals d’un producte des del seu origen fins al final de la seva vida útil. Això es fa utilitzant el mètode d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), seguint les regles que s’estableixen per a cada Categoria de Producte sobre una base científica o reglamentària. Són diferents els paràmetres que s’analitzen, però de manera genèrica podem comentar: Consum energètic, esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids; canvi climàtic, acidificació atmosfèrica; contaminació de l’aire i l’aigua; destrucció de la capa d’ozó; formació d’ozó fotoquímic…

No només el consumidor obté molta més informació, si no que les empreses que obtinguin la certificació també poden obtenir molts beneficis amb l’obtenció de les eco-etiquetes i amb l’anàlisi del cicle de vida ja que:

- Proporcionen la oportunitat de descriure de manera quantitativa i verificada el funcionament ambiental dels seus productes des del punt de vista de tot el cicle de vida.
- Es pot comprovar i validar per una empresa acreditada independent, la credibilitat i la veracitat de la informació continguda en la declaració.
- Suposa un impuls cap a una major transparència en el mercat.
- L’anàlisi del cicle de vida fomenta processos interns més eficients i respectuosos, el que ajuda a minimitzar despeses energètiques dins de l’empresa.

Notes legals Zoo Studio