L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Una solució adaptada a cada necessitat


T’oferim 5 modalitats de contractació adaptades al nivell de complexitat
de cada tipus d’assessorament o gestió.


CONSULTA
SIMPLE
Consulta simple

35€

Contractar
T'oferim una resposta ràpida sobre una consulta o dubte urbanístic o constructiu d'àmbit general.
Exemples de consultes
Quina és la diferència entre edificabilitat i ocupació a la hora de construïr un edifici?

És legal que un POUM afecti una propietat privada?

Què és un expedient de legalitat urbanística i en quins casos es pot aplicar?

Què és un sector de planejament? Puc negar-me a formar-ne part?

Què és l'actualització del cadastre i cada quan s'ha de realitzar?

Quina és la diferència entre sòl urba consolidat, sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable.

Quina és la diferència entre edificabilitat i ocupació a la hora de construïr un edifici?

Què és la zona de domini públic de costes i la zona de servitut?

És obligatori realitzar un projecte d'activitats al comprar un negoci en funcionament?

És possible edificar en terreny rústic?
Què inclou
Et responem a una pregunta general sobre urbanisme sense aportar documentació per part del client, amb les normatives vigents a Catalunya.
No inclou
No s'inclou consulta telefònica ni presencial.

No s'inclou l'examinació de documents.
Procediment
S'entrega un document en un termini màxim de 48h on es respon únicament a la pregunta formulada.

Un cop analitzada la resposta per part del client, aquest pot passar a l'assessorament del mateix cas pagant només la diferència.
Consulta simple

35€

Contractar
ASSESSORAMENT
Assessorament

60€

Contractar
Estudiem el teu cas particular i t'orientem i assessorem sobre els problemes, solucions i accions a realitzar.
Exemples d’assessorament
Voldria saber les possibilitats edificatories d'un terreny i les seves característiques. (separacions a veïns, alçades màximes, façana mínima, ocupació, edificabilitat…)

Tinc una propietat afectada pel nou POUM i voldria saber quines opcions tinc i quina opció seria la més interessant en el meu cas.

L'Ajuntament m'ha paralitzat les obres, i m'ha obert un expedient de legalitat urbanística. La construcció s'haurà de tirar a terra? Quins passos hem de seguir?

Sóc propietari d'un terreny que està en un sector de planejament. Quins drets tinc? Puc parar aquest procés? Que puc fer?

L'ajuntament m'obliga a actualitzar les dades de cadastre de la meva finca i a legalitzar unes construccions molt antigues. És obligator-hi fer-ho? Quines conseqüències portaria negar-me?

Estem valorant la compra d'un terreny en sòl urbà no consolidat en el qual s'està realitzant un projecte de reparcel·lació, quan es podrà edificar el terreny en qüestió, quins tràmits falten per fer?

Tinc una construcció dins de la zona de servitut de costes, i m'han negat la possibilitat de fer obres en la meva finca, és legal? Quin tipus d'obres puc realitzar?

Fa anys que tenim un negoci amb punt de venda, i l'ajuntament ens reclama que legalitzi l'activitat. Això què significa? Hauré d'adaptar les instal·lacions?

Tinc un terreny rústic i vull saber quines possibilitats de negoci i edificació té la finca.
Què inclou
Assessorament sobre un cas en concret situat a Catalunya. Identifiquem el problema i t'assessorem sobre com solucionar-lo.

Examinació de la documentació aportada per part del client via mail, fax o correu.

Si el client ho desitja pot realitzar la consulta de forma presencial a les oficines d'Arqsesor o un aclariment telefònic en horari prèviament pactat.
No inclou
No s'inclouen gestions o negociacions amb l'administració o òrgan competent del cas.

No s'inclou la elaboració de documents tècnics signats i/o visats.

No s'inclouen els assessoraments de casos concrets que no estiguin situats a Catalunya.
Procediment
S'entrega un informe en un termini màxim de 72h. a partir de la recepció de tota la documentació, on s'assesora i es proposen les vies de solució del cas.

Un cop realitzat l'assessorament, el client pot sol·licitar la gestió del mateix pagant només la diferència.
Assessorament

60€

Contractar
GESTIÓ
Gestió

350€

Contractar
Estudiem el teu cas particular, t'assessorem en totes les possibilitats tècniques i legals que tens i et redactem i gestionem les peticions o instàncies necessàries amb l'administració.
Exemples de gestió
T'assessorem, gestionem i preparem les al.legacions a fer durant la tramitació del POUM i la possible negociació amb l'ajuntament.

T'assessorem i et gestionem l'expedient de legalitat urbanística que ha iniciat l'ajuntament, amb les instàncies i al·legacions necessàries fins la resolució del cas.

Gestionem i preparem les al.legacions a fer durant la tramitació del planejament i la negociació amb els promotors.

T'assessorem sobre el problema de la teva finca amb el cadastre i et gestionem amb l'ajuntament les diferents instàncies i documents d'actualització de cadastre.

Gestionem i fem el seguiment de tots els tràmits durant la reparcel·lació, per tal de que els drets i els deures resultants de la finca siguin els correctes segons la llei.

En el cas que el terreny en qüestió estigui en tràmits de nou planejament, estudiem i gestionem amb l'ajuntament les possibilitats edificatòries fins a la publicació del planejament.

T'assessorem sobre les obres que pots realitzar a la finca dins del domini de servitut de costes i gestionem amb el ministeri i el departament de costes l'obtenció de l'autorització per la realització d'obres.

T'assessorem sobre la possible solució de la llicència d'activitats del teu negoci i et gestionem els tràmits amb l'ajuntament per intentar solucionar el cas evitant obres i projectes.
Què inclou
Assessorament i posterior gestió, negociació o tramitació de les instàncies i documents necessaris amb l'administració o òrgan competent, d'un cas en concret situat a Catalunya.

Examinació de la documentació aportada per part del client via mail, fax o correu.

Si el client ho desitja pot realitzar la consulta de forma presencial a les oficines d'Arqsesor i els aclariments telefònics necessaris amb horari prèviament pactat.

Inclou la redacció d'al·legacions o documents i totes les reunions i gestions necessàries entre els nostres tècnics i l'administració o òrgan competent.
No inclou
No s'inclou la elaboració de documents tècnics signats i/o visats.

No s'inclouen les gestions de casos en concret que no estiguin situats a Catalunya.
Procediment
S'entrega un informe en un termini màxim de 72 h a partir de la recepció de tota la documentació, on s'assesora i es proposen les possibles vies de solució del cas.

Un cop el client ha acceptat l'assessorament, es preparen i gestionen els documents necessaris, sempre realitzats a nom del client.

Un cop exposades les vies de solució, si el client prefereix no realitzar cap acció, es retorna la diferència de l'import entre l'assessorament i la gestió.
Gestió

350€

Contractar
CONTRACTE
DE GESTIÓ
Contracte de gestió

210€/mes

Contractar
Modalitat orientada a empreses i administracions que necessiten un assessorament integral de forma continuada i molt més personalitzada.
Exemple de contracte
de gestió
Som una empresa immobiliària i necessitariem un assessorament ràpid i continuat sobre les finques que ens poden interessar, per saber les possibilitats edificatòries i usos permesos en cada un dels terrenys, amb un preu aproximat de compra del terreny segons la seva edificabilitat.

Sóc propietari de varies finques i necessito una gestió continuada dels problemes amb les administracions i un assessorament personalitzat de les possibilitats urbanístiques i de negoci que aquestes generen.

Formo part d'una administració pública on necessitem assessoraments i segones opinions per part d'un tècnic extern que no formi part de l'ajuntament, de forma ràpida, directa i discreta.

Sóc un llicenciat en dret no especialista en temes urbanístics, que necessito un assessorament personalitzat amb entrega d'informes escrits de tots els casos per orientar als meus clients sobre les resolucions dels casos.

La meva empresa necessita assessorament continuat sobre les vàries finques de les quals és propietària, mitjançant un contacte directe i una gestió personalitzada de les incidències obertes amb l'administració.
Què inclou
S'inclouen tantes consultes com siguin necessàries.

S'inclouen 5 assessoraments al mes.

S'inclouen 5 casos de gestió oberts simultàniament.

Possibilitat de realitzar tantes consultes i aclariments de forma presencial o telefònica com el client desitgi a les instal·lacions d'arqsesor i amb horari prèviament pactat.

Tracte personalitzat amb contacte directe amb els diferents tècnics d'Arqsesor, sempre que el client ho necessiti via mail, fax o telèfon.
No inclou
No s'inclou la elaboració de documents tècnics signats i/o visats.

No s'inclou cap tipus de gestió o assessorament de casos en concret que no estiguin situats a Catalunya.
Procediment
Es segueix el mateix procediment que en les altres modalitats, depenent del cas que sorgeixi durant la vigència del contracte.

El contracte de gestió té una permanència mínima de 6 mesos.
Contracte de gestió

210€/mes

Contractar
DOCUMENTS
TÈCNICS LEGALS
Sol·licitar pressupost.

 

Sol·licitar
Podem elaborar sota pressupost documents tècnics i legals com informes visats, valoracions, dictàmens, projectes…
Exemple de documents
tècnics legals
Sóc propietari d'una finca en sòl urbà i necessito una valoració econòmica firmada per un tècnic.

El POUM inclou la meva finca en un polígon d'actuació i voldria desenvolupar-lo. Necessitaria un pressupost dels documents i projectes necessaris per dur-ho a terme.

Per a continuar amb les obres paralitzades, l'ajuntament demana un projecte de legalització visat per un arquitecte o arquitecte tècnic.

Necessito un equip d'arquitecte urbanístic i abogat per realitzar un dictamen tècnic i portar al contenciós les aprobacions d'un planejament, ja que no s'han respectat la llei d'urbanisme de Catalunya.

Necessito una valoració econòmica firmada per un tècnic ja que el cadastre valora la finca i les construccions per sobre dels valors reals.

Un cop realitzada la reparcel·lació, necessitem un estudi previ de viabilitat de l'obra, amb un pressupost d'obra i un pressupost d'honoraris d'arquitecte i aparellador i amb un plànning temporal des-de l'obtenció de la llicència fins al tancament de l'obra.

Hem aconseguit l'autorització de costes per a realitzar obres dins d'aquest domini i necessitem un pressupost per a la realització d'un projecte d'habitatge unifamiliar i direcció d'execució.

He comprat una activitat que no estava legalitzada, i l'ajuntament m'obliga a realitzar un projecte d'activitats. Quins tràmits he de realitzar i quins costos comportarien?
Què inclou
Inclou la realització sense compromís d'un pressupost ajustat de qualsevol document, projecte urbanístic o constructiu pel qual es necessiti visat col·legial o firma professional dels tècnics d'Arqsesor.

En el mateix pressupost es detallarà segons cada cas els documents, treballs o projectes inclosos en el mateix.
No inclou
No s'inclou cap treball, document o projecte que no es detalli en el mateix pressupost.
Procediment
S'entrega un pressupost per als treballs sol·licitats en un termini màxim de 72h.
Sol·licitar pressupost.

 

Sol·licitar
Notes legals Zoo Studio