L’àrea clients és exclusiva per a
usuaris registrats.

Registra't per accedir-hi
Has oblidat la clau de pas?
Email
Clau

Assessorament integral multidisciplinari


Des de Arqsesor et podem assessorar en totes les àrees directament relacionades en urbanisme i també en aquelles que d’una manera indirecte s’hi veuen implicades, com Mediambient, Administració o Edificació.

El següent llistat és un resum dels tràmits o processos administratius més habituals sobre els quals et podem assessorar dins de la modalitat de contractació adequada. Per qualsevol altre tipus de gestió que no hi vegis reflexada no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a poder-te orientar de forma personalitzada.


 • Planejament urbanístic +
  Planejament general
  Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM)
  Programes d’actuació urbanística municipal (PAUM)
  Plans generals d’ordenació urbanística (PGOU)
  Normes subsidiàries de planejament (NSSP)
  Modificacions puntuals POUM, PAUM, PGOU i NSSP
  Planejament derivat
  Plans parcials urbanístics
  PPU delimitats
  PPU no delimitats
  Plans Especials Urbanístics
  Plans de millora urbana
  Catàleg de masies
  Catàlegs de béns protegits
 • Planejament territorial +
  Plans directors
  Plans territorials
  Territorials parcials
  Directors territorials
 • Classificació del sòl +
  Sòl urbà
  Sòl urbà consolidat
  Sòl urbà no consolidat
  Sòl no urbanitzable
  Sòl urbanitzable
  Sòl urbanitzable delimitat
  Sòl Urbanitzable no delimitat
 • Convenis urbanístics
 • Gestió urbanística +
  Polígons d’actuació urbanística
  Sistemes d’actuació urbanística
  De reparcel·lació
  De compensació bàsica
  De compensació per concertació
  De cooperació
  Per sectors d’urbanització prioritària
  D’expropiació
  Procediment de taxació conjunta
  Procediments individualitzats
  Ocupació directa
  Indemnitzacions derivades de l'ocupació directa
  Dret de reallotjament en els supòsits d'ocupació directa
  Valoració del sòl i supòsits indemnitzatoris
  Entitats urbanístiques col·laboradores
  Juntes de compensació
  Associacions administratives de cooperació
  Juntes de conservació
  Projectes de reparcel.lació
  Juntes de compensació
  Projectes d’urbanització
  Estudis de detall
 • Avaluació ambiental de plans, programes +
  Informes sostenibilitat ambiental ISA
  Informes integració paisatgística
  Cartes del paisatge
  Estudis de mobilitat generada
  Estudi d'inundabilitat
  Dictamen geològic
  Estudi de suficiència d'abastament d'aigua
  Estudi de sanejament
 • Construcció +
  Residus de la construcció
  Estalvi d’energia
  Ecoeficència en els edificis
  Certificació energètica en els edificis
 • Prevenció i control d'activitats +
  Règims d’intervenció administrativa
  Comunicació
  Activitats annex III
  Llicència ambiental
  Activitats annex II
  Autorització ambiental
  Activitats annex I.1
  Activitats annex I.2
  Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
  Tràmits
  Terminis
  Continguts llicencia ambiental
  Estudi d’impacte ambiental
  Certificació ambiental
  Revisió de l’autorització i de la llicència ambientals
 • Llicencies urbanístiques +
  Tipus de llicencies
  Parcel·lacions urbanístiques
  Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma,modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents
  La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions
  Les obres puntuals d’urbanització
  La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions
  Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació
  L’autorització d’obres i usos de manera provisional
  L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres
  L’acumulació de residus i el dipòsit de materials
  La construcció o la instal·lació de murs i tanques
  L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals
  La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars
  La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars
  La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats
  La col·locació de cartells i tanques de propaganda
  Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl
  La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres
  La constitució d’un règim de propietat horitzontal
  Llicències d’edificació en sòl no urbanitzable
  Llicències d’usos i obres de caràcter provisional
  Llicencies en edificis amb volum i/o ús disconforme
  Llicències per silenci positiu (inactivitat de l’administració)
  Caducitat de les llicències urbanístiques
  Certificats de règim urbanístic
 • Edificis i usos fora d’ordenació volum disconforme
 • El deure de conservació
 • Ordres d’execució i supòsits de ruïna
 • Patrimoni històric
 • Bens d’interès cultural locals
 • Impost sobre bens immobles (IBI)
 • Impost de construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenances fiscals
 • Infraccions urbanístiques +
  Procediments de protecció de la legalitat urbanística
  Mesures de protecció de la legalitat urbanística
  Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat
  Imposició de sancions
  Determinació dels danys i els perjudicis causats
  Inspecció urbanística
  Caducitat dels expedients
  Ordres de suspensió d’obres i requeriments de legalització
  Revisió de llicències i d’ordres d’execució
  Quantia de les sancions
  Multes coercitives per incompliment de les resolucions
  Prescripcions d’infraccions i de sancions urbanístiques
 • Administracions Generalitat i Estat central +
  Generalitat
  Costes
  Aigües
  Carreteres
  Medi ambient
  Residus
  Estat central
  Cadastre
  Valoracions del sòl
  Ferrocarrils
 • Àmbit general +
  Agents que intervenen
  Promotor
  Projectista
  Constructor
  Director d’obra
  Director d’execució
  Coordinador de seguretat
  Propietaris i usuaris
  Documents
  Projecte bàsic
  Projecte d’execució
  Llibre d’ordres i visites
  Certificat final d’obres
  Control de qualitat
  Estudi de seguretat i salut
 • Habitatge +
  Condicions d’habitabilitat dels habitatges
  Cèdula d’habitabilitat
  Primera ocupació
  Llibre de l’edifici
  Manual d’ús i manteniment de l’edifici
  Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges ITE
  Certificats de solidesa
 • Accessibilitat als edificis i supressió de barreres arquitectòniques
 • Construcció +
  Codi tècnic de l’edificació CTE
  DB SE seguretat estructural
  Exigències bàsiques de seguritat estructural (DB SE)
  Accions en l’edificació (DB SE AE)
  Fonaments (DB SE C)
  Elements estructurals de formigó (EHE-08)
  Elements estructurals d’acer (DB SE A)
  Murs de Fábrica (DB SE F)
  Elements estructurals defusta (DB SE M)
  Seguretat en cas d'incendi
  SI 1 Propagació interior
  SI 2 Propagació exterior
  SI 3 Evacuació d'ocupants
  SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
  SI 5 Intervenció dels bombers
  SI 6 Resistència al foc de l'estructura
  Seguretat d'utilització i accessibilitat
  SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
  SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament
  SUA 3 Seguretat devant del risc d'empresonament en recintes
  SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada
  SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació
  SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament
  SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehícles en moviment
  SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp
  SUA 9 Accesibilitat
  Salubritat
  HS 1 Protecció davant de la humitat
  HS 2 Recollida i evacuació de residus
  HS 3 Qualitat de l'aire interior
  HS 4 Subministrament d'aigua
  HS 5 Evacuació d'aigües
  Protecció front al soroll
  HE 1 Limitació de la demanda energètica
  HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
  HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
  HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitaria
  HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia eléctrica
Notes legals Zoo Studio